Schade

Wordt u aansprakelijk gesteld voor de schade van iemand anders? Of heeft u zelf schade geleden en wilt u dezer schade verhalen op iemand anders? Bijlsma staat als schade advocaat u met vakkundige betrokkenheid bij om een gedegen resultaat voor u mogelijk te maken.

U veroorzaakt een ongeluk of u, dan wel een van uw gezinsleden, overkomt een ongeluk. Meestal leidt dat tot materiele schade, soms echter ook tot -al dan niet blijvend- letsel. In beide gevallen is juridische bijstand nodig.

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of compensatie van geleden schade. Indien u een ander verwijt dat hij of zij schade heeft toegebracht, kunt u die persoon aansprakelijk stellen. Bijlsma kan u daarbij van dienst zijn.

Wat is schade

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u daardoor letsel oploopt kan dit uw leven dramatisch veranderen. U kunt lichamelijke of geestelijke schade oplopen. Ook als u ziek bent geworden door uw werk of slachtoffer bent van een medische fout, kunt u letselschade oplopen. Als het letsel is ontstaan door iemand anders, kunt u deze schade verhalen op degene die hiervoor aansprakelijk is en heeft u recht op een maximale schade vergoeding.

Soorten schade

Schade kunt u door allerlei omstandigheden oplopen, bijvoorbeeld door een ongeluk in het verkeer of op uw werk, een medische fout, een hondenbeet of een whiplash. In veel gevallen heeft u recht op een schadevergoeding. Hieronder staat een overzicht van soorten schade.

 • Verkeersongevallen
 • Arbeidsongeval en beroepsziekten
 • Medische fouten
 • Letselschade
 • Overlijdenschade
 • Beroepsschade

Schadevergoeding

U kunt tot vijf jaar na het ontstaan van het letsel een schadevergoeding opeisen. Bij verkeersongevallen is deze termijn drie jaar. Eerst moet worden onderzocht of er iemand aansprakelijk kan worden gehouden voor uw letsel. Meestal is de tegenpartij voor aansprakelijkheid verzekerd en handelt de verzekeraar uw schade af. Onder de schadevergoeding vallen alle kosten die u door het letsel maakt. Het totale bedrag dat wordt uitgekeerd is per geval verschillend en afhankelijk van de ernst van uw letsel, het verloop van uw herstel, de gevolgen op uw werk of in het huishouden, de gemaakte kosten enzovoort. Onderbouw uw schade zo goed mogelijk met bijvoorbeeld verklaringen van artsen, nota’s van medische kosten en hulpmiddelen, kilometeroverzichten enzovoort.

Voorschotten

Als de aansprakelijkheid is erkend moet de verzekeraar voorschotten betalen op uw uiteindelijke schade, totdat uw volledige schade is vergoed. Met de voorschotten voorkomt de verzekeraar dat u in de financiële problemen komt. Als u een voorschot gaat claimen, heeft u bewijsstukken nodig voor de gemaakte kosten, uitgaven, gemiste inkomsten enzovoort. Ook de kosten van de advocaat worden bij erkenning van de aansprakelijkheid door de verzekeraar betaald.

Smartengeld

Naast een letselschadevergoeding voor de materiële schade, heeft u ook recht op een smartengeldvergoeding voor de immateriële schade. Dit is een vergoeding voor de geestelijke en emotionele schade. Voorbeelden hiervan zijn pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of verminderde levensvreugde. De aard en de ernst van uw letsel bepalen de hoogte van het smartengeld. Maar ook bijvoorbeeld uw leeftijd of de aard van de aansprakelijkheid kunnen meetellen. Om de hoogte van het smartengeld te bepalen, wordt uw zaak vergeleken met andere zaken. Uitspraken van rechters hierover zijn gebundeld in de Smartengeldgids.

Bijlsma – schade advocaat

Als u letselschade heeft opgelopen kunt u het beste een advocaat inschakelen om u te laten begeleiden. Volgens de wet heeft u hier recht op en moet de aansprakelijke tegenpartij de kosten van uw schade advocaat betalen. Bijlsma als schade advocaat komt op voor uw belangen en zorgt er allereerst voor dat de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent. Het komt vaak voor dat een tegenpartij onder zijn aansprakelijkheid probeert uit te komen. Uw advocaat kent de wet en weet hoe wordt bepaald of iemand aansprakelijk is. Als de aansprakelijkheid is erkend dan moet de tegenpartij uw schade vergoeden. Door de schade zo goed mogelijk in kaart te brengen en te onderbouwen zorgt uw advocaat voor een maximale schadevergoeding.
In de wet staat dat de aansprakelijke partij de redelijke advocaatkosten moet vergoeden. De redelijkheid van de kosten hangt af van de omvang van de schade, de ernst van het letsel en de complexiteit van de zaak. Als later blijkt dat uw letsel minder ernstig is dan verwacht, kan de tegenpartij niet alsnog onder de advocaatkosten uitkomen.

Schade berekenen

‘Hoe kan ik mijn schade berekenen? Op welke schadevergoeding heb ik recht?’ Slachtoffers vragen zich dit vaak af. De hoogte van de schadevergoeding wordt berekend op basis van uw letsel en specifieke situatie.

Voorbeelden kunnen zijn:

 • smartengeld
 • huishoudelijke hulp
 • verlies aan zelfwerkzaamheid
 • inkomensverlies
 • inkomsten uit zwart werk
 • arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
 • economische kwetsbaarheid
 • studievertraging of –achterstand
 • daggeldvergoeding ziekenhuisopname
 • medische kosten
 • vervoerskosten
 • hulpmiddelen
 • verhuiskosten

Als de aansprakelijkheid is erkend heeft u recht op voorschotten op de uiteindelijke schade, totdat de volledige schade is vergoed. Als u een voorschot gaat claimen, heeft u bewijsstukken nodig voor de gemaakte kosten, uitgaven, gemiste inkomsten enzovoort.

Medisch adviseur

Elke zaak is anders, ook medisch gezien. Om uw letsel zo goed mogelijk vast te stellen, schakelt uw advocaat een medisch adviseur in. Deze beoordeelt uw medisch dossier en stelt medische adviezen op. De medisch adviseur houdt met alles rekening, zoals bijvoorbeeld met versnelde slijtage, een toekomstige operatie, een kunstgewricht enzovoort. Bij complex letsel schakelt de medisch adviseur medisch specialisten in.

Hoe lang duurt uw schadezaak?

Het is niet precies te zeggen hoe lang uw zaak zal gaan duren. Een complexe zaak neemt natuurlijk meer tijd in beslag dan een eenvoudigere zaak waarin minder schadeposten aan de orde komen. De gemiddelde duur van een schadezaak ligt tussen de één en drie jaar. Tijdens de schadezaak heeft u recht op voorschotten voor de geleden schade, zoals gemaakte (medische) kosten en inkomstenverlies. Bovendien moet de verzekeraar wettelijke rente betalen over de schadevergoeding vanaf de datum dat u de schade heeft geleden.

Schaderegelingstraject

Hoe verloopt een schaderegelingstraject? De meeste schadezaken worden minnelijk, oftewel buiten de rechter om, opgelost. Uw advocaat voert regelmatig gesprekken met de verzekeraar, stelt schaderapporten op en onderhandelt over uw schade. Het is gebruikelijk dat er een schade-expert van de verzekeraar bij u thuis komt om de schade te bespreken en een indruk te krijgen van uw situatie. De verzekeraar heeft veel informatie nodig om uw schade vast te stellen. Het gaat niet alleen om informatie over het ongeval en uw letsel, ook moet duidelijk worden hoe uw situatie zonder het ongeval was geweest. De verzekeraar moet daar rekening mee houden. Er moet namelijk een vergelijking worden gemaakt tussen uw situatie na het ongeval en de situatie zoals die zonder het ongeval was geweest.

Gedragsregels verzekeraar

Bijna alle verzekeraars in Nederland zijn aangesloten bij het Verbond voor Verzekeraars en moeten zich houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze gedragsregels moeten ervoor zorgen dat een schadezaak harmonieus wordt opgelost.