Overeenkomsten van opdracht

De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden te verrichten.

Het grote verschil met de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst, is dat er in de laatste overeenkomst sprake is van een gezagsverhouding. Deze gezagsverhouding en daarmee de ondergeschiktheid van de een aan de ander, ontbreekt bij de overeenkomst van opdracht.

De overeenkomst van opdracht kent meerdere vormen, waaronder de lastgevingsovereenkomst, de bemiddelingsovereenkomst en de agentuurovereenkomst.

De lastgevingsovereenkomst

(artikel 7:414 Burgerlijk Wetboek) is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of meer rechtshandelingen te verrichten. De overeenkomst kan de lasthebber verplichten te handelen in eigen naam; zij kan ook verplichten te handelen in naam van de lastgever. Wanneer op eigen naam wordt gehandeld, dan wordt de lasthebber gebonden. Als op naam van de lastgever wordt gehandeld, dan wordt de lastgever gebonden.

De bemiddelingsovereenkomst

(artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek) is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.

Bij de bemiddelingsovereenkomst geldt dat de opdrachtnemer als tussenpersoon werkzaam moet zijn bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen zijn opdrachtgever en een derde. De bemiddelaar is daarmee zelf nooit een contractspartij. Hij bereidt een transactie voor en sluit deze eventueel – in naam van de opdrachtgever – af. Denk hierbij aan een bemiddelingskantoor dat huurovereenkomsten tussen huurders en verhuurders tot stand brengt.

De agentuurovereenkomst

(artikel 7:428 Burgerlijk Wetboek) is de overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.

Met een agentuurovereenkomst beogen partijen een duurzame relatie met elkaar aan te gaan. Hierin ligt het onderscheid met de bemiddelingsovereenkomst (artikel 7:425 BW), die gericht is op het tot stand brengen van één of meer overeenkomsten, terwijl de agentuurovereenkomst ziet op een veelheid aan overeenkomsten.

Uit hoofde van de agentuurovereenkomst handelt de agent niet in eigen naam, maar sluit hij overeenkomsten op naam en voor rekening van de principaal en bezorgt de agent hem orders.

Advies

Bij het opstellen van voornoemde of andere overeenkomsten staan wij u graag juridisch bij. Hiertoe kunt u contact opnemen met ons kantoor. Ook kunt u gebruikmaken van een door ons opgesteld model uit onze Webshop. Wij adviseren u in dat geval wel om deze vervolgens door ons te toetsen op juridische houdbaarheid. Een overeenkomst is immers de grondslag van uw contractuele rechtspositie.