Klachtregeling

  1. Op onze dienstverlening is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
  2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren voor te leggen aan ons kantoor. Voor onze interne klachtenprocedure kunt  u zich daarvoor wenden tot onze klachtenfunctionaris Mr. B.J. Stuiver, advocaat te (4001 AG)Tiel, Prinses Beatrixlaan 3 (0344 607897). U dient uw klacht te melden binnen 3 maanden na het moment waarop u kennis nam van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
  3. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.
  4. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (tel. 070-3105310). Aldaar is ook het Reglement Geschillencommissie Advocatuur op te vragen.
  5. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven.
  6. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,–. Hogere schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000,– en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.
  7. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,–. Dat betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schade van meer dan € 10.000,– geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
  8. Ons kantoor kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Wij hebben echter ook de bevoegdheid de gewone rechter in te schakelen.
  9. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.
  10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.