Algemene voorwaarden

 • De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Bijlsma Advocatuur B.V. (“Bijlsma Advocatuur”) of de daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 • Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 • Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door Bijlsma Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die de opdracht uitvoeren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 • Bijlsma Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met cliënt zo goed als mogelijk waarborgen. Echter; (i) de cliënt verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Bijlsma Advocatuur bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Bijlsma Advocatuur voor wie dat nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer; (ii) de cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van e-mail.
 • Bijlsma Advocatuur kan op grond van geldende regelgeving verplicht zijn de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties van de cliënten onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de cliënt daarvan in kennis te mogen stellen. Door Bijlsma Advocatuur een opdracht te geven bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor zijn toestemming te geven.
 • De opdracht van de cliënt aan Bijlsma Advocatuur houdt mede de bevoegdheid in namens de cliënt overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers etc. Bijlsma Advocatuur is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Bijlsma Advocatuur verschuldigd is.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Bijlsma Advocatuur jaarlijks worden vastgesteld, onder meer aan de hand van de ervaring en deskundigheid van de persoon die de opdracht uitvoert en de inflatiecijfers. Ter dekking van algemene kantoorkosten wordt 6% kantoorkosten over het honorarium in rekening gebracht. Ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten worden apart in rekening gebracht of apart vermeld op een declaratie.
 • Het honorarium wordt in beginsel maandelijks in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
 • Bijlsma Advocatuur kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet betaald wordt.
 • Indien een toevoeging wordt aangevraagd, is Bijlsma Advocatuur bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. In het geval door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de Raad voor Rechtsbijstand deze eigen bijdrage heeft vastgesteld.
 • Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Bijlsma Advocatuur leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door Bijlsma Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.
 • Indien Bijlsma aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheids verzekering (AVB) van Bijlsma Advocatuur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
 • Indien om welke reden dan ook geen van de genoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van € 10.000,00.
 • Een vordering tot schadevergoeding op Bijlsma Advocatuur vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, behalve als het een vordering van een particuliere consument betreft.
 • Op de rechtsverhouding tussen Bijlsma Advocatuur en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en Bijlsma Advocatuur zullen worden voorgelegd aan de bevoegde sector te Midden-Nederland, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen. Zie: geschillencommissie.nl.